Ruch Chrześcijański MT28

Ogólne warunki udziału w wydarzeniach

Ogólne warunki udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Ruch Chrześcijański Mt28

 

I. PRZEDMIOT

Niniejsze "Ogólne warunki udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Ruch Chrześcijański Mt28” (dalej: Ogólne Warunki) określają zasady umowy zawieranej z Ruchem przez osoby uczestniczące w danym Wydarzeniu.

II. DEFINICJE

Pisane wielką literą zwroty użyte w Ogólnych Warunkach oznaczają:

Ruch Mt28 / Ruch – Ruch Chrześcijański Mt28;

Organizator – Ruch Mt28 z siedzibą w Warszawie (02-798), ul. Polnej Róży 1C;

Wydarzenie – konferencja, obóz, szkolenie, warsztaty lub inna formuła spotkania zorganizowanego przez Ruch, które wymaga imiennego zapisu Uczestnika, niezależnie od tego czy udział w Wydarzeniu ma charakter odpłatny lub nieodpłatny.

Usługa Umowna – czynności świadczone Uczestnikowi w ramach udziału w Wydarzeniu – na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

Uczestnik – osoba fizyczna zarejestrowana (zapisana) na Wydarzenie. Uczestnicy małoletni są zapisywani przez rodziców / opiekunów prawnych.

Wolontariusz – osoba fizyczna, która w ramach przygotowania i realizacji Wydarzenia ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje na rzecz Ruchu świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zmianami).

System Rejestracji / System – przypisany do Wydarzenia system on-line umożliwiający obsługę procesu zgłoszeń kandydatów na Uczestników. System rejestracji może mieć postać formularza osadzonego na stronie internetowej Wydarzenia lub stanowić adres e-mail, na który kandydaci na Uczestników mogą kierować swoje zgłoszenia. W przypadku wybranych Wydarzeń do rejestracji niezbędne może być utworzenia konta Użytkownika.

Konto Użytkownika – unikatowe konto przypisane do Użytkownika, które zakłada sam Użytkownik i zabezpiecza je poufnym hasłem.

Użytkownik – każda osoba, która utworzyła Konto Użytkownika w celu dokonania rejestracji na dane Wydarzenie.

E-mail –adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji, przypisany do Konta Użytkownika.

Hasło – kod zabezpieczający umożliwiający dostęp do Konta Użytkownika.

Zawarcie umowy uczestnictwa w Wydarzeniu – moment dostarczenia przez Ruch Użytkownikowi na wskazany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte i obecność na Wydarzeniu została zaakceptowana.

Polityka Prywatności – obowiązujące zasady postępowania z danymi osobowymi użytkowników serwisów administrowanych przez Ruch, dostępne pod adresem https://mt28.pl/polityka-prywatnosci/

 

III. REJESTRACJA UCZESTNIKA / WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. W celu udziału w Wydarzeniu należy:

 1. dokonać zgłoszenia chęci udziału w Wydarzeniu poprzez kanał dedykowany danemu Wydarzeniu: wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej Wydarzenia lub wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres lub telefonicznie. W niektórych przypadkach skorzystanie z Usługi Umownej może wymagać utworzenia Konta użytkownika w dedykowanym Wydarzeniu serwisie internetowym oraz

 2. dla Wydarzeń płatnych – uiścić opłatę w wysokości i na zasadach wskazanych odrębnie dla każdego Wydarzenia. 

 1. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu Rejestracji nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do Internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jego zasobów.

 2. Zakres działania Systemu obejmuje przechowywanie w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsługę tej rejestracji przez Ruch.

 3. Rejestracja uczestnictwa trwa do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do dnia ustalonego przez Organizatora, o czym informuje on w Systemie Rejestracji i/lub na stronie internetowej Wydarzenia – jeżeli taka strona została uruchomiona.

 4. W celu poprawnej rejestracji osoba zgłaszająca chęć udziału w Wydarzeniu zobowiązana jest wypełnić wszystkie wymagane pola, najczęściej oznaczone symbolem gwiazdki (*).

 5. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane w procesie Rejestracji są prawidłowe.

 6. Ukończenie procesu Rejestracji wymaga od Użytkownika złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Ogólnych Warunków i ich akceptacji, co obejmuje również akceptację zasad przetwarzania danych osobowych w celach związanych z realizacją Usługi Umownej.

 7. Po pozytywnej weryfikacji zapisu na Wydarzenie: 

  1. niepłatne - na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia i zawarcia umowy uczestnictwa w Wydarzeniu.

  2. płatne - W przypadku wydarzeń płatnych umowa uczestnictwa jest skutecznie zawarta po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzednim, oraz wpłacie wymaganej kwoty opłaty za udział na konto Organizatora

 8. Liczba miejsc udziału w Wydarzeniu jest ograniczona. W szczególnych przypadkach Ruch zastrzega sobie prawo kwalifikowania Uczestników do udziału w Wydarzeniu według klucza innego niż kolejność zgłoszeń.

IV. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA RUCHU

 1. Ruch dokłada wszelkich starań, by zapewnić realizację Usługi Umownej zgodnie z opisem Wydarzenia umieszczonym w Systemie Rejestracji i/lub na stronie internetowej Wydarzenia (jeżeli taka strona została uruchomiona).

 2. Ruch zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Wydarzeniu może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Ruch nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Wydarzeniem.

 3. Ruch zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, gdy wynika to z przyczyn od niej niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

 4. Ruch zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i na zasadach określonych w punkcie VI niniejszych Ogólnych Warunków.

 5. Ruch nie odpowiada za przypadki braku dostępności Serwisu Rejestracji zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 6. Ruch nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

V. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik ma prawo udziału we wszystkich punktach programu danego Wydarzenia oraz korzystania z usług dodatkowych w tym programie przewidzianych lub udostępnianych przez administratora obiektu, w którym Wydarzenie się odbywa.

 2. W trakcie organizowanych przez Ruch Wydarzeń staramy się zapewnić miłą i uprzejmą atmosferę, w związku z czym zobowiązujemy wszystkich Uczestników do:

 1. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Wydarzenia, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Wydarzenia przez pozostałych Uczestników;

 2. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Uczestników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Uczestnikach bez ich wyraźnej zgody;

 3. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących;

 4. przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów;

 5. przestrzegania wszystkich szczegółowych zasad bądź regulaminów określonych dla danego Wydarzenia.

 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem, jak również w miejscach zakwaterowania.

 2. W trakcie Wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora i osób go reprezentujących, w tym Wolontariuszy. Dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji obrazu, dźwięku i/lub fotografowania wystąpień mówców.

 3. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zdarzenia i incydenty łamiące postanowienia Ogólnych Warunków mogą być podstawą do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Wydarzeniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Wydarzenia lub terenu obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, bez rekompensaty i zwrotu poniesionych kosztów związanych z udziałem w Wydarzeniu.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na zasadach określonych poniżej, bez uszczerbku dla obowiązującej w ramach wszelkich działań Ruchu Polityki Prywatności.

 2. Wykonując zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679) Organizator udostępnia Uczestnikom informację o przetwarzaniu ich danych osobowych. Treść informacji zawiera załącznik nr 1.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przepisy „Ogólnych warunków udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Ruch Mt28”, regulują zasady realizacji Usługi Umownej, stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

 2. Żadna ze Stron (tj. ani Uczestnik, ani Organizator) nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Warunków Ogólnych bez pisemnej zgody drugiej ze Stron. Za formę pisemną uznaje się także wiadomość e-mail wysłaną z oficjalnego adresu Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail i/lub numeru telefonu Uczestnika podanego podczas rejestracji na Wydarzenie, celem przekazywania Uczestnikom Wydarzenia istotnych informacji organizacyjnych, m.in. o zmianach programu Wydarzenia.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w „Ogólnych warunkach udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Fundację”.

 5. W przypadku zmiany Ogólnych Warunków ich doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie Ruchu.

 6. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmiany Ogólnych Warunków, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Wydarzenie, powinien niezwłocznie zapoznać się̨ ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Ogólnych Warunków, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@mt28.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionych Ogólnych Warunków. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Ogólnych Warunków w podanym wyżej terminie, przyjmuje się̨, że Uczestnik zaakceptował zmiany Ogólnych Warunków.

 7. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Usługi Umownej będą rozstrzygane polubownie.

 8. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Ruchu Mt28.

 9. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

 10.  Dane kontaktowe Organizatora we wszelkich sprawach związanych z Wydarzeniami: 

Ruch Mt28

ul. Polnej Róży 1C (biuro czynne 9:00 - 16:00)

02-798 Warszawa

tel. 22-648-98-18

tel. kom. 665-800-700

e-mail: biuro@mt28.pl  
Załącznik nr 1 do „Ogólnych warunków udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Ruch Mt28” - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Niezależnie od podmiotu, któremu przekazujesz twoje dane osobowe, ich Współadministratorami są: Ruch chrześcijański Mt28 oraz Fundacja Mt28 z siedzibą w Warszawie, 02-798, ul. Polnej Róży 1C (dalej jako: Współadministratorzy lub odpowiednio: Ruch albo Fundacja);

 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mt28.pl lub przesyłając korespondencję na adres wybranego Współadministratora danych z dopiskiem „IOD”;

 3.  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uczestnika Wydarzeń to:

 1. udział w Wydarzeniu – dane identyfikacyjne i dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) są wykorzystywane w celu zawarcia umowy udziału w wydarzeniu (zapisu na wydarzenie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Natomiast zbierane w niektórych przypadkach w procesie rejestracji dane szczególnych kategorii (np. informacje o stanie zdrowia, dane ujawniające przekonania religijne lub filozoficzne) przetwarzane są w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, a podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

 2. przetwarzanie wizerunku (fakultatywne) – w przypadku wizerunku (fotografie, nagrania video z wydarzenia lub wytworzone w ramach wydarzenia) mogą być wykorzystywane w celu promocji działań Ruchu lub Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej wyraźnej, jednoznacznej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 3. dostarczanie informacji – w tym przypadku dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) mogą być wtórnie wykorzystywane w celu oferowania uczestnikom wydarzeń możliwości wzięcia udziału w innych wydarzeniach Fundacji. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez właściwego Współadministratora;

 4. rozliczenia finansowe – jeżeli wydarzenie wiąże się z odpłatnością, dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu dokumentowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu rachunkowości i podatków – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. w oparciu o obowiązek prawny nałożony na Współadministratora;

 5. obsługa i ochrona roszczeń – dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z obsługą postępowań reklamacyjnych lub ustalaniem, dochodzeniem i obroną roszczeń. Wówczas podstawę prawną stanowi uzasadniony interes prawny właściwego Współadministratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Ruch lub Fundacja zawarli umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO;

 2. Dane osobowe uczestnika wydarzeń będą przetwarzane przez okres;

 1. ważności umowy udziału w wydarzeniu, a w szczególnych sytuacjach przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym do upływu terminu, przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy lub obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;

 2. w odniesieniu do przetwarzania wizerunku oraz danych przekazanych dobrowolnie przez uczestnika wydarzeń za zgodą (w tym niewymaganych lub nieokreślonych przez właściwego Współadministratora) – do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych;

 3. w odniesieniu do informowania o kolejnych wydarzeniach – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu; 

 1. Poprzez kontakt z naszym IOD możesz zrealizować przysługujące ci na mocy RODO prawa:

 1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy udziału:

 • prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, zgodnie z art. 15 RODO;

 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

 1. w odniesieniu do przetwarzania wizerunku oraz danych przekazanych z własnej woli:

 • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

 • prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2,

 • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO, o ile będzie to technicznie możliwe,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brakiem możliwości dalszego przetwarzania wizerunku;

 1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu informowania o kolejnych Wydarzeniach:

 • prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, zgodnie z art. 15 RODO;

 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 

 1. Podanie przez ciebie danych osobowych jest:

 1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy udziału w wydarzeniu – wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w wydarzeniu;

 2. w odniesieniu do przetwarzania wizerunku oraz danych przekazanych z woli uczestnika wydarzeń – dobrowolne i nie wpływa na możliwość realizacji zadań uczestnika wydarzeń, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania określonego w punkcie 3b;

 3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu informowania o kolejnych wydarzeniach – dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w wydarzeniu, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania określonego w punkcie 3c; 

 1. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa twoich danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

 

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.