Czy chciałbyś poznać Boga osobiście?

Czego potrzebujesz, aby nawiązać z Nim relację? Spełniać dobre uczynki? Stać się lepszym człowiekiem, aby Bóg cię zaakceptował? Żadnej z tych rzeczy! Jednak Pismo Święte jasno mówi, w jaki sposób możemy Go poznać. Poniższe zasady wyjaśniają, jak możemy osobiście zaprzyjaźnić się z Bogiem, nawet w tej chwili, przez Jezusa Chrystusa.

 

prawda 1

Bóg nas stworzył i bardzo nas kocha. On pragnie żyć z nami w bliskiej relacji.

Bóg nas kocha:

„W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.” 1 List Jana 4,9

Bóg pragnie, abyśmy Go poznali:

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” Ew. Jana 17,3

Co nam przeszkadza żyć w przyjaźni z Bogiem?

prawda 2

Jesteśmy grzeszni, a nasze grzechy oddzielają nas od Boga.

Czym jest grzech?

„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej.” List do Rzymian 3,23

Zostaliśmy stworzeni, aby żyć w przyjaźni z Bogiem, ale samowolnie wybraliśmy niezależną drogę życia. W ten sposób nasza relacja z Bogiem została zniszczona. Odrzucenie Boga i samowola, wyrażająca się egoizmem, a także buntem lub obojętnością wobec Boga, jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem.

Grzech ma konsekwencje:

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.” List do Rzymian 6,23

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze grzechy przed doskonałym, świętym i sprawiedliwym Bogiem. Odrzucając Boga poniesiemy tego konsekwencje.

Ilustracja pokazuje, że Bóg jest święty, a my grzeszni. Grzech spowodował wielką przepaść oddzielającą nas od Niego. Możemy starać się zbliżyć do Boga i z Nim zaprzyjaźnić poprzez spełnianie wymagań religii, dobre uczynki lub przez moralne życie. Jednak wysiłki te są nieskuteczne, bo nie usuną z naszego życia grzechu oddzielającego nas od Boga.

Trzecia prawda podaje jedyne rozwiązanie tego problemu.

prawda 3

Jezus Chrystus jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Dzięki Niemu możemy poznać Boga i doświadczyć jego miłości i przebaczenia.

Jezus umarł za nas:

„Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić.” 1 List Piotra 3,18a

Jezus zmartwychwstał:

„Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.” Dzieje Apostolskie 1,3

Jezus jest jedyną drogą:

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Ew. Jana 14,6

Zasługujemy na wieczne oddzielenie od Boga. Jednak On, z powodu swojej miłości, posłał Jezusa, który umierając na krzyżu zapłacił karę za nasze grzechy. Poprzez Jezusa Bóg przerzucił pomost nad przepaścią oddzielającą nas od Niego. Chrystus uwolnił nas od ciążącej na nas winy i teraz przyjaźń z Bogiem znów jest możliwa.

 

Jednak nie wystarczy tylko intelektualna znajomość tych zasad.

prawda 4

Aby nawiązać przyjaźń z Bogiem i móc doświadczać jego miłości, musimy osobiście przyjąć Jezusa jako Zbawiciela i Pana.

Musimy przyjąć Chrystusa:

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.” Ew. Jana 1,12

Przyjmujemy Chrystusa przez wiarę:

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” List do Efezjan 2,8-9

Przyjmujemy Chrystusa przez osobiste zaproszenie:

„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.” Apokalipsa Jana 3,20

 

Przyjęcie Chrystusa polega na nawróceniu się do Boga i zaufaniu, że Jezus wejdzie do naszego życia, aby przebaczyć nasze grzechy i zmieni nas tak, jak sam chce. Nie wystarczy sama wiedza, że jest On Synem Bożym i umarł na krzyżu. Nie wystarczy też doświadczyć jakichś emocji. Przyjmujemy Chrystusa przez wiarę jako akt naszej woli.

Poniższe dwa koła ilustrują dwa sposoby życia.

 

Człowiek na tronie:

Taki człowiek sam rządzi swoim życiem i nigdy nie zaprosił Jezusa. W dalszym ciągu jego grzechy oddzielają go od Boga, a jego winy nie są przebaczone.

Chrystus na tronie:

Ten człowiek zaprosił Jezusa do swojego życia. Jego winy są przebaczone i może on doświadczać Bożej miłości.

 

Które koło najlepiej przedstawia twoje życie?

Które koło przedstawia życie jakiego pragniesz?

 

Możesz przyjąć Jezusa nawet w tej chwili przez wiarę.

Możesz wyrazić swoją wiarę w modlitwie, czyli w rozmowie z Bogiem. Jemu nie zależy tak bardzo na pięknych i starannie dobranych słowach, jak na szczerości twojego serca. Oto przykład modlitwy:

Quotation mark

Panie Jezu, chcę być Twoim przyjacielem. Przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy. Proszę, wybacz mi je. Dziękuję za to, że umarłeś na krzyżu, ponosząc karę za mnie. Odwracam się teraz od mojego dotychczasowego sposobu życia i decyduję się naśladować Ciebie jako mojego Zbawiciela i Pana.

Quotation mark

 

Czy taka modlitwa wyraża pragnienie twojego serca?

 

TAK! ZAPROSILEM JEZUSA DO MOJEGO ŻYCIA! Chcę dowiedzieć się więcej

© Ruch Chrześcijański Mt28. Wszelkie prawa zastrzeżone.